CONDICIONS LEGALS

 1. Introducción
  Las presentes condiciones generales de uso de la página web, regulan los términos y condiciones de acceso y uso de wwww.kimicor.com, propiedad de (KIMICOR, S.L.), con domicilio en Plaça Catalunya nº 2, 4100 Banyoles , GI, y con Código de Identificación Fiscal número (XXXXXXX), en adelante, KIMICOR, que el usuario del Portal deberá de leer y aceptar para usar todos los servicios e información que se facilitan desde el portal. El mero acceso y/o utilización del portal, de todos o parte de sus contenidos y/o servicios significa la plena aceptación de las presentes condiciones generales de uso.
 2. Condicions d’ús
  Les presents condicions generals d’ús del portal regulen l’accés i la utilització del portal, incloent els continguts i els serveis posats a la disposició dels usuaris en i/o a través del portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris, bé per tercers. No obstant això, l’accés i la utilització de certs continguts i/o serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions específiques.
 3. Modificacions
  L’empresa es reserva la facultat de modificar a qualsevol moment les condicions generals d’ús del portal. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament els presents termes d’ús del portal, ja que poden ser modificats.
 4. Obligacions de l’Usuari
  L’usuari haurà de respectar a tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d’ús del portal. De forma expressa l’usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes.
  Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.
  Per part del “Usuari”, qualsevol intent de frau comès per la seva banda (així com la adjunciónde titulació falsificada i/o l’afirmació de posseir una identitat que a efectes reals també sigui falsa), s’interpreta d’acord amb les Lleis d’Espanya assumint aquesta persona les conseqüències.
 5. Responsabilitat del portal
  L’usuari coneix i accepta que el portal no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i serveis que s’incorporen i ofereixen des del Portal. Condicions i termes legals
  Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, el Portal no garanteix ni assumeix responsabilitat alguna respecte als possibles danys i perjudicis causats porel ús i utilització de la informació, dades i serveis del Portal. En tot cas, el Portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l’Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor o col·laborador.
 6. Propietat intel·lectual i industrial
  Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles al portal corresponen exclusivament a l’empresa o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre els mateixos. Queda expressament prohibida la creació d’enllaços d’hipertext (links) a qualsevol element integrant de les pàgines web del Portal sense l’autorització de l’empresa, sempre que no siguin a una pàgina web del Portal que no requereixi identificació o autenticació per al seu accés, o el mateix estigui restringit.
  En qualsevol cas, el portal es reserva tots els drets sobre els continguts,
  informació dades i serveis que ostenti sobre els mateixos. El portal no concedeix
  cap llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre els seus continguts, dades o
  serveis, diferent de la qual expressament es detalli en les presents condicions
  generals d’ús del portal.
 7. Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions
  Les presents condicions es regeixen i s’interpreten d’acord amb les Lleis d’Espanya. Per a qualsevol reclamació seran competents els jutjats i tribunals de Barcelona. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l’Usuari desitgi efectuar a l’Empresa titular del Portal hauran de realitzar-se per escrit i s’entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes en la següent adreça (info@kimicor.com).

 

Close Cart

Cistella

Top